Ana Sayfa
Bayındır
Tarihçe
Genel Görünüm
Başhekimlik
Başhemşirelik
Müdürlük
Personel
Poliklinikler
Servisler
Acil Servis
Ameliyathane
Laboratuar
Radyoloji
Eczane
Teknik Birim
Psikolog
Diş Laboratuarı
Rapor Birimi
Üroloji
Genel Cerrahi
İnfeksiyon Hast
Dahiliye
Çocuk Hast.
Kadın H.-Doğum
Göz
KBB
Psikiyatri
Nöroloji
Anestezi ve Re.
Radyoloji
Ortopedi
Aile Hk.Uzm
Pratisyen Hk.
Diş Hk.
   
         
 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ KOMİTELERİ VE EKİPLERİ

 

 • ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • Komitenin Görev Alanı ve sorumlulukları:

Komite tarafından Çalışan güvenliğinin sağlanması kapsamında asgari şu konular ele alınır;

   • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması,
   • Bölüm bazında risk değerlendirmelerini yapılması,
   • Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipmanın belirlenmesi ve ulaşılabilirliğinin sağlanması,
   • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
   • Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,
   • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,
   • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
   • Sağlık taramalarının yapılması konuları ele alınır.Hizmet kalitesinin iyileştirmesi ve komitenin kurulma amacına uygun olarak Komite Başkanı bu faaliyetlere ek maddeler ekleyebilir.
Dr. O.Şükrü ERBAYSAL Başhekim Yrd.
Özlem DENİZ Çalışan Hak. Birim Sorm.
Uz.Dr H.Caner OKUR DAHİLİYE Uzm. .
Uz. Dr A.Betül OKAT Psikiyatri Uzm.
Mustafa AKPINAR İdari ve Mali İş. Müd.
Nurhayat AYDOĞDU Sağlık Bakım Hiz. Müd /KYD
Taner ÖZTENLİ Güvenlik Amiri
A.Ezel BAŞKANOĞLU EKK Hemşiresi
Ayten EVGİN Anestezi Tek.
Olgun KAHRAMAN Lab. Tek
Özcan TIRPAN Rötgen Tek.

 

 • EĞİTİM KOMİTESİ
 • Komitenin Görev Alanı ve sorumlulukları:

Komite tarafından Çalışan güvenliğinin sağlanması kapsamında asgari şu konular ele alınır;

 • Hizmet Kalite Standartları eğitimi,
 • Hizmet içi eğitimler,
 • Uyum eğitimleri,
 • Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.

Hizmet kalitesinin iyileştirmesi ve komitenin kurulma amacına uygun olarak Komite Başkanı bu faaliyetlere ek maddeler ekleyebilir.

Dr. O.Şükrü ERBAYSAL Başhekim Yrd.
Uz.Dr Recep ŞAHİN İntaniye Uzm.
Mustafa AKPINAR İdari ve Mali İş. Müd.
Nurhayat AYDOĞDU Sağlık Bakım Hiz. Müd /KYD
A.Ezel BAŞKANOĞLU EKK Hemşiresi.
Özlem DENİZ Çalışan Hak. Birim Sorm.
Emel YILMAZ Polk.Birim Sorm.
Hasan KAYA Psikolog

 

   • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Komitenin Görev Alanı ve sorumlulukları:

a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,
b) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,

c)  Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele,  bu  standartları  uygulayabilmeleri  için  devamlı  hizmet  içi  eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek

d) Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak
e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,
f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde yönetime görüş bildirmek,
g) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,
h)  Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak,  antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
 ı) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,
i)Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç patenlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere yönetime bildirmek,
j) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını yönetime sunmak,
k)Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve yönetime iletmek, Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir.    

 

Uz.Dr Recep ŞAHİN EKK Hekimi
Dr. O.Şükrü ERBAYSAL Başhekim Yrd.
Op.Dr Cemil YAYLALI Genel Cer. Uz.
Uz.Dr Serkan SİVİŞ Aile Hekim Uz.
Mustafa AKPINAR İdari ve Mali İş. Müd.
Nurhayat AYDOĞDU Sağlık Bakım Hiz. Müd
Meriç KESER ECZACI
A.Ezel BAŞKANOĞLU EKK Hemşiresi.

 

   • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Komitenin Görev Alanı ve sorumlulukları:

Komite tarafından Çalışan güvenliğinin sağlanması kapsamında asgari şu konular ele alınır;

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması,
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsar.

Hizmet kalitesinin iyileştirmesi ve komitenin kurulma amacına uygun olarak Komite Başkanı bu faaliyetlere ek maddeler ekleyebilir.

Dr. O.Şükrü ERBAYSAL Başhekim Yrd.
Op.Dr Cemil YAYLALI Genel Cer. Uz.
Uz.Dr H.Caner OKUR DAHİLİYE Uzm. .
Uz.Dr Sema AKTOLGA Anestezi Uzm.
Uz.Dr Öznur ASİL Biyokimya Uz.
Mustafa AKPINAR İdari ve Mali İş. Müd.
Nurhayat AYDOĞDU Sağlık Bakım Hiz. Müd /KYD
Meriç KESER ECZACI
Süheyla ŞİMŞEK Hasta Hakları Brim. Sorm
Emel YILMAZ Polk.Birim Sorm.
Demet CİMBİL Yoğumbakım Sorm.
Necati CAMBAZER Bilgi İşlem Sorm.

 

   • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Komitenin Görev Alanı ve sorumlulukları:

Komite tarafından Çalışan güvenliğinin sağlanması kapsamında asgari şu konular ele alınır;

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,  
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,
 • Atık yönetimi çalışmaları,
 • Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.

Hizmet kalitesinin iyileştirmesi ve komitenin kurulma amacına uygun olarak Komite Başkanı bu faaliyetlere ek maddeler ekleyebilir.

Dr. O.Şükrü ERBAYSAL Başhekim Yrd.
Uz.Dr Öznur ASİL Biyokimya Uz.
Mustafa AKPINAR İdari ve Mali İş. Müd.
Nurhayat AYDOĞDU Sağlık Bakım Hiz. Müd
Taner ÖZTENLİ Güvenlik Amiri
Anıl AKGÜN Sivil Savunma Amiri
Neşe ŞENEL Acil Servis BKS
Özlem DENİZ Genel Servis BKS
Aydın DİRLİK Teknik Servis Sorm.

 

   • Transfüzyon Komitesi 
 • Komitenin Görev Alanı ve sorumlulukları:

Komite tarafından Çalışan güvenliğinin sağlanması kapsamında asgari şu konular ele alınır;

 • Transfüzyon güvenliği çalışmalarına yönelik prosedür hazırlamak,
 • Hastanede,politikaları oluşturulmalı ve denetlenmelidir.
 • Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu incelemeli ve mevcut verilere göre çalışma yöntemini ve stoklarının belirler.
 • Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analiz edilmelidir.
 • GRS ile gelen formların değerlendirilmesi yapılır, gereken eğitimleri ve çalışmaları başlatılır.
 • Toplantı karar tutanaklarının gerekli birimler sunumunu sağlar
 • Kan gruplaması, cross-match, antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında kullanılan yöntemler,
 • Transfüzyonla bulaşan infeksiyonları önlemeye yönelik eğitimler
 • Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmeli, önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır.
 • Kan ve Kan Ürünleri kullanım durumu değerlendirilmeli,( 26 haftalık stok değerleri )
 •  Kan merkezinin, kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumu değerlendirilmeli ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığı düzenli aralıklarla denetlenmelidir.
 • Hastane personelinin kan ve kan ürünleri transfüzyon hizmet içi eğitimin sürekliliği takip edilmelidir.
 • Diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunmalı ve işbirliği gerçekleştirmelidir.
 • Dr. O.Şükrü ERBAYSAL Başhekim Yrd.
  Op.Dr Cemil YAYLALI KTM Hiz. Birim Sorm. Hek.
  Uzm.Dr Feridun ÖZDAMAR Çocuk Sağ. ve Hast. Uzm
  Uz. Dr Recep ŞAHİN İntaniye UZMANI
  Op.Dr Hakan ÇÖKMEZ Kadın.Hast.ve Doğm. Uzm
  Uz.Dr Sema AKTOLGA Anestezi Uzm.
  Uz.Dr Öznur ASİL Biyokimya Uz.
  A.Ezel BAŞKANOĞLU EKK Hemşiresi
  Özlem DENİZ Servis Sorum. Hem.
  Alev EVREN KTM Hemşiresi
  Nadide GÜLCÜ YAVUZ İstatislik BİRİMİ
   • Acil Çağrı Kod Ekipleri

Mavi Kod Yönetim Ekibi:

 • Başhekim Yrd.                       
 • İdari ve Mali İşl. Müd.            
 • Sağlık Bakım Hizm. Md.                     

Mavi Kod Uygulama Ekibi:

 • Nöbetçi Pratisyen Hekim
 • Nöbetçi Acil Hemşireleri                     
 • Dahiliye Uzmanı
 • Aile Hekimliği Uzmanı
 • Anestezi Uzmanı
 • Anestezi Teknisyenleri

Pembe Kod Ekibi:

 • İdari ve Mali Hizm. Müd.
 • Sağlık Bakım Hizm. Müd.
 • Pediatri Hemşiresi       
 • Güvenlik Amiri
 • Teknik Servis Sorumlusu

Beyaz Kod Ekibi:

 • Başhekim Yrd.                       
 •             Sağlık Bakım Hizm. Müd.                   
 • İdari ve Mali İşl. Müd. Yrd.
 •             Güvenlik Amiri
 • Çalışan Hakları Birim Sorm.
   • Afet ve Acil Durum Yönetim Ekibi
 • Ekibin Görev Alanı ve sorumlulukları:

Ekip tarafından Afet ve Acil Durum yönetiminin sağlanması kapsamında asgari şu konular ele alınır;

 • Acil durum ve afet planının oluşturulması ve görevlendirmelerin yapılması
 • Acil durum yönetimine yönelik eğitimlerin verilmesi ve eğitimlere katılması
 • Yangın tatbikatı tesis tahliye tatbikatının gerçekleşmesine sağlamak ve ilgili eğitimlerin yapılmasını organize etmek
 • Hizmet Kalite Standartları içerisinde yer alan acil çıkışlara yönelik düzenlemelerin sağlanması ve kontrolü
 • Hastane içerisinde yer alan yangın söndürücüleri yangın algılama sistemlerinin acil durum erken uyarı sistemlerinin bakım ve kontrollerinin yapılması
 • Yangına karşı tedbirlerin alınması
 • Tesis Güvenliği Komitesi ile birlikte ortaklaşa bir iş paylaşımında bulunmak.
   •  Akılcı İlaç Kullanım Ekibi
 • Komitenin Görev Alanı ve sorumlulukları:

Ekip tarafından Akılcı ilaç kullanımının sağlanması kapsamında asgari şu konular ele alınır;

 • Hastane politikası belirlemek.
 • Faaliyetleri planlamak ve uygulamak.
 • Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili hastalarda farkındalık oluşturulmasını yönelik düzenlemeleri yapmak.
 • Hastaları ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirmek
 • Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda Akılcı İlaç Kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeleri sağlamak
 • Yatan hasta eğitimlerinde, Akılcı İlaç Kullanımına yönelik  bilgilendirme yapmak.
 • Dr. O.Şükrü ERBAYSAL Başhekim Yrd
  Uz.Dr Serkan SİVİŞ Aile.Hekimi Uzm.
  Meriç KESER Eczacı
   • Antibiyotik Kontrol Ekibi
 • Komitenin Görev Alanı ve sorumlulukları:

Ekip tarafından hastanede kullanımının antibiyotiklerin kontrolü kapsamında asgari şu konular ele alınır;

 • Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek.
 • Hekimlere yönelik doğru antibiyotik kullanım politikalarını içeren el kitaplarını hazırlamak, eğitim toplantıları düzenlemek.
 • Kısıtlı antibiyotik raporlama sistemini uygulamak.
 • MO antibiyotiklere direnç durumunu sürekli takip etmek ve kliniklere duyurmak üzere EKK sunmak.
 • Hastane eczanesine alınması gereken antibiyotiklerin çeşit ve miktarlarını hesaplamak ve EKK ya sunmak.
 • Antibiyotik reçetelerinin yazılmalarına ilişkin detaylı prosedürler hazırlamak ve denetlemek.
 • Cerrahi kliniklerle birlikte profilaktik antibiyotik kullanım protokollerini belirleyip EKK ya sunmak.
 • Uz. Dr Recep ŞAHİN İntaniye UZMANI -EKK Hekimi
  Uz.Dr Ümmühan TORLAK Çocuk Hast. ve Sağlı. Uzm.
  Op.Dr Hakan ÇÖKMEZ Kadın.Hast.ve Doğm. Uzm
  Meriç KESER Eczacı
   • Radyasyon Güvenliği Ekibi
 • Komitenin Görev Alanı ve sorumlulukları:

Ekip tarafından Radyasyon güvenliğinin sağlanması kapsamında asgari şu konular ele alınır;

 • Hasta, yakınları, hastane çalışanlarının radyasyondan korunmasına yönelik alınacak tedbirler, Hasta ve Hastane Çalışanları İçin Görüntüleme Hizmetleri Prosedürü gereği önlem alınacaktır. Radyoloji çalışanları için kurşun yelek, troid koruyucu bulunmakta olup 6 aylık düzenli aralıklarla kontrolleri yapılmaktadır. Radyoloji birim çalışanları yılda iki kez sağlık taramasından geçmektedir. Röntgen birimi tehlikeli atıkları doğaya ve çevreye zarar vermeden biriktirilip, uygun taşıma firmaları ile geri dönüşüm için kullanılmaktadır.
   • Temizlik Ve Atık Ekibi
 • Komitenin Görev Alanı ve sorumlulukları:

Ekip tarafından hastane temizlik ve atık güvenliğinin sağlanması kapsamında asgari şu konular ele alınır;

 • Hastanenin genelinde temizlik programları oluşturmak
 • Temizlik planlarının takip sürecini aktif bir şekilde izlemek.
 • Düzenli aralıklarla toplanmak.
 • Gerektiğinde çalışanlara konu ile ilgili eğitimler düzenlemek.
 • Düzeltici önleyici faaliyetler başlatmak.
 • Hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli önlemleri almak.
   • Stok Yönetim Ekibi
 • Komitenin Görev Alanı ve sorumlulukları:

Ekip tarafından hastane stok yönetiminin sağlanması kapsamında asgari şu konular ele alınır;

 • İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve malzemelerin takibini yapar, güvenliğini sağlar.
 • Depoda bulunan malzemelerin yerleştirilmesine yönelik düzenleme yapar.
 • Deponun koşullarına göre oluşabilecek risklerine göre düzenleme ve tanımlamalarını yapar.
 • Tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik depo yönetimini belirler.
 • Kullanılan tehlikeli maddelerin envanterlerini tutar.
   • Tıbbi Cihaz ve Yönetim Ekibi
 • Komitenin Görev Alanı ve sorumlulukları:

Ekip tarafından tıbbi cihaz ve yönetimin sağlanması kapsamında asgari şu konular ele alınır;

 • Tıbbi cihazların bölüm bazında envanterlerinin tutulmasını sağlamak
 • Tıbbi cihazların bakımı, onarımı, ölçme, ayar ve kalibrasyonlara yönelik plan yapmak
 • Plan dahilinde cihazların ölçme ayar ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Geri

   
   
   
   
 
 
 
T.C. Sağlık Bakanlığı
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Tüm arkadaşlarımla beraber, hastalarımıza en iyi hizmeti sunma çabasındayız.
Op.Dr Burhan TAŞLIPINAR
İhale İlanları
Diğer Duyurular
     
 

Bayındır Devlet Hastanesi
Bayındır / İZMİR

Tel 232 5813036
Fax 232 5815688

bayindirdh.gov.tr
 
Bayındır Devlet Hastanesi